Szukaj haseł:

Promulgacja źródeł prawa

Promulgacja źródeł prawa

Promulgacja źródeł prawa – to procedura prawotwórcza, oznaczająca urzędowe potwierdzenie, że akt prawny doszedł do skutku.

Ogłoszenie aktu normatywnego może przybrać dwa znaczenia: publikacji i właśnie promulgacji. Publikacja jest ostatnim elementem promulgacji, niezbędnym do tego, aby akt normatywny nabrał mocy prawnej. Publikacja może też być tylko urzędowym ogłoszeniem treści normy prawnej. Dzieje się tak wtedy, gdy nie ma instytucji promulgacji. Ogłoszenie aktu normatywnego powszechnie obowiązującego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akt taki wchodzi w życie po upływie określonego w nim czasu od dnia jego ogłoszenia. Dniem wejścia w życie może być również dzień ogłoszenia, jeżeli wymaga tego ważny interes państwa.

W Dzienniku Ustaw RP ogłaszane są: konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej umów międzynarodowych, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta RP, Radę Ministrów, Premiera, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, teksty jednolite powyższych aktów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra.

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłaszane są: zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy, uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Premiera RP wydane na podstawie ustawy; orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

Promulgacja źródeł prawa następuje także poprzez ogłoszenie w dzienniku urzędowym ministra kierującego danym resortem oraz centralnego organu administracji rządowej, np. dziennik urzędowy Ministra Finansów, dziennik urzędowy Ministra Obrony Narodowej, dz. urz. Ministra Rozwoju, dz. urz. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dz. urz. Ministra Sprawiedliwości, dz. urz. Ministra Aktywów Państwowych, dz. urz. Ministra Infrastruktury, dz. urz. Ministra Sportu, dz. urz. Ministra Spraw Zagranicznych, dzienniku urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego, dz. urz. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dz. urz. Urzędu Dozoru Technicznego, dz. urz. Komendy Głównej Straży Granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top