Szukaj haseł:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – to działania mające na celu walkę ze zjawiskiem prania pieniędzy i terroryzmem, regulowane przez zbiór krajowych i międzynarodowych aktów prawnych. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, zwana dyrektywą AML (z ang. Anti-Money Laundering), pod pojęciem prania pieniędzy rozumie się:

a) konwersję lub przekazywanie mienia, ze świadomością, że pochodzi ono z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia lub udzielenia pomocy dowolnej osobie, która bierze udział w takiej działalności, dla umożliwienia tej osobie uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania;

b) ukrycie lub zatajenie prawdziwego charakteru mienia, jego źródła, miejsca położenia, rozporządzania nim, przemieszczania, praw odnoszących się do mienia lub własności mienia, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności;

c) nabycie, posiadanie lub użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej lub z udziału w takiej działalności;

d) udział lub współdziałanie w popełnieniu, usiłowanie popełnienia oraz pomocnictwo, podżeganie, ułatwianie oraz doradzanie przy popełnieniu któregokolwiek z czynów, o których mowa w lit. a), b) i c).

Z kolei ww. dyrektywa, jako finansowanie terroryzmu definiuje bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie środków finansowych wszelkimi sposobami z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają zostać użyte, w całości lub w części, w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw terrorystycznych, w tym także w ramach podżegania, usiłowania i pomocnictwa.

Najważniejszym polskim aktem prawnym w zakresie zwalczania obu tych zjawisk jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971). Ich definicje zostały również zawarte w Kodeksie karnym: prania pieniędzy w art. 299, finansowania terroryzmu w art. 165a.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top