Szukaj haseł:

Przedmiot umowy leasingu

Przedmiot umowy leasingu

Przedmiot umowy leasingu – treść art. 709¹ Kodeksu cywilnego stanowi, że przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. W szerszym ujęciu, pojęcie rzeczy przedstawia się jako materialna część przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębniona w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno – gospodarczych może być traktowana jako dobro samoistne. Przedmiotem leasingu mogą być więc jedynie ruchomości i nieruchomości. Przedmiotem umowy leasingu nie mogą być prawa i dobra niematerialne, ale może być zbiór rzeczy – wówczas jednak za przedmiot tej umowy uznawana jest każda z tych rzeczy osobno. Nie może być nim natomiast cześć składowa rzeczy, gdy z prawnego punktu widzenia, zgodnie z art. 47 § 1 K.c.: „Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Ponieważ przedmiotem leasingu nie mogą być prawa, ani dobra niematerialne, więc nie mogą nim też być zespoły praw. Nie można zawrzeć umowy leasingu dotyczącej przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, gdyż w ich skład wchodzą określone m.in. w Kodeksie cywilnym prawa, np. wynikające z umowy najmu, prawa własności przemysłowej, czy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie oznacza to jednak, że umowa leasingu przedsiębiorstwa nie jest w ogóle dopuszczalna w polskim systemie prawnym. Była ona możliwa m.in. już na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996, nr 171, poz. 1379).

W praktyce są zawierane umowy, które noszą nazwę leasingu i ich treść jest niemal identyczna z treścią umowy leasingu. Ich przedmiotem są dobra niematerialne i prawa, jak np. leasing oprogramowania komputerowego. Finansujący nabywa na rzecz korzystającego oprogramowanie od wskazanego podmiotu, posiadającego autorskie prawa majątkowe. Ale umowy takie należy traktować jako nienazwane, podobne tylko do umowy leasingu, ponieważ ani oprogramowanie komputerowe, ani prawo do niego nie jest rzeczą. Innym przykładem umowy, która nazywana jest leasingiem, jest leasing pracowniczy. Ale również i ten rodzaj umowy nie może być traktowany jako leasing sensu stricte.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top