Szukaj haseł:

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło – jest nim wykonanie dzieła będącego osiągnieciem określonego z góry efektu, będącego odpowiedzią przyjmującego zlecenie na zlecenie dane mu przez zlecającego dzieło. Regulacje dotyczące umowy o dzieło zostały zawarte w Tytule XV Księgi trzeciej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Rezultat w postaci stworzonego dzieła może mieć zarówno charakter materialny (np. wykopanie dołu), jak i niematerialny (np. zrobienie fotografii), utrwalony w jakiejkolwiek formie fizycznej (ucieleśniony) lub nieucieleśnionej (np. wykonanie koncertu).

Dzieło powinno mieć byt samoistny, niezależny od twórcy, powinno mieć możność oderwania się od jego osoby i uzyskania samodzielnej wartości w obrocie. Dzieło jest zawsze wynikiem przyszłej działalności wykonawcy, przy czym wytworzenie dzieła strony uważają za pewne.

Odpowiedzialność przyjmującego zlecenie – poprzez zawarcie umowy o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy po stronie wykonawcy dzieła są więc następujące elementy:

a) wykonanie dzieła;

b) użycie materiałów w sposób odpowiedni oraz złożenie rachunku i zwrot niezużytej części materiałów, jeśli zostały one dostarczone przez zamawiającego.

Jeśli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania tego dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Gdy przyjmujący opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, w ten sposób, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w terminie, zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Przyjmujący zamówienie na dzieło ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jeśli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni do tego termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie, nie przyjmie naprawy. Gdy wad usunąć się nie da lub przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w terminie, zamawiający może od umowy odstąpić, jeśli wady są istotne. Jeśli wady są nieistotne, może żądać obniżenia wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top