Szukaj haseł:

Przedsiębiorstwo energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne – to zintegrowany pionowo podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub w zakresie obrotu nimi, albo działalność w zakresie przesyłania dwutlenku węgla. Zasady i warunki działalności przedsiębiorstw energetycznych określa Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę, czyli zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwo energetyczne może posiadać status operatora systemu przesyłowego, czyli przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. Przedsiębiorstwo energetyczne może być również:

– operatorem systemu dystrybucyjnego;

– operatorem systemu magazynowania;

– operatorem systemu skraplania gazu ziemnego;

– operatorem systemu połączonego;

– operatorem sieci transportowej dwutlenku węgla;

– sprzedawcą z urzędu, czyli podmiotem posiadającym koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii   elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;

– sprzedawcy rezerwowego.

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność obejmującą przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii, magazynowanie energii lub paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

W przypadku gdy stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej jest użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, to umowa o świadczenie tych usług, gdy użytkownikiem tym jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i przyłączone do sieci dystrybucyjnej, powinna zawierać oznaczenie przez to przedsiębiorstwo podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, oraz zasady zmiany tego podmiotu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top