Szukaj haseł:

Przedsiębiorstwo w spadku

To przedsiębiorstwo pozostałe po śmierci przedsiębiorcy, obejmujące składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania przez niego działalności gospodarczej i stanowiące jego mienie w chwili śmierci, także składniki nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo nabyte na podstawie czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku (dokonanych w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego). Jeśli przedsiębiorstwo to w całości stanowiło mienie jego i jego małżonka, wówczas przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

Zagadnienia dotyczące przedsiębiorstwa w spadku zostały uregulowane Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. 2018 poz. 1629, ze zm.), która weszła w życie 25 listopada 2018 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 tej ustawy, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. na mocy Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495), ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej określa zasady:

  1.  tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
  2.  zarządu spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka;
  3.  przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą.

Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest:

  1. osoba, która na podstawie powołania do spadku z ustawy albo testamentu nabyła składniki materialne i niematerialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci, lub też nabyła przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego, a o nabyciu tym potwierdza prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, lub europejskie poświadczenie spadkowe,
  2. małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
  3.  właściciel przedsiębiorstwa w spadku lub udziału w nim, jeśli ich własność nabył od osób wskazanych w pkt a) i b), w tym również osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, a do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu – w przypadku gdy po śmierci przedsiębiorcy nastąpiło zbycie tego przedsiębiorstwa albo udziału w tym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z art. 4 ustawy: „Wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się według wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa” (Dz.U. 2018 poz. 1629, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top