Szukaj haseł:

Przedstawiciel podatkowy

Art. 17 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.) stanowi, że gdy będące podatnikami osoby  prawne,  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne ustanowiły przedstawiciela podatkowego, wówczas to on staje się podatnikiem w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów.

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego wynika wprost z art. 18a ust. 1 ustawy o VAT. Spoczywa na podlegających obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych, które nie posiadają dla tej działalności siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku posiadania siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, innego niż Polska, ustanowienie przedstawiciela podatkowego jest fakultatywne.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego następuje w drodze pisemnej umowy, na mocy której będzie on wykonywał obowiązki mocodawcy, czynnego podatnika VAT, w zakresie  rozliczania  podatku, sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów, dostawach i usługach – dokonywanych na rzecz lub nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. Do 1 kwietnia 2020 r., czyli do czasu uchylenia mocy obowiązującej przepisu, przedstawiciel podatkowy ma również obowiązek udzielania informacji podsumowujących w obrocie krajowym, a także obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku.

Zgodnie z art. 18b ust. 1:

„Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;

2) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa w art.18d ust.1–jako podatnik VAT UE;

3) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty  należnych  zobowiązań  podatkowych w poszczególnych podatkach;

4) przez ostatnie 24miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników  niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958) za popełnienie przestępstwa skarbowego;

5) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości” (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm).

Wskazany w pkt. 3 warunek o niezaleganiu zostaje również spełniony, jeśli wpłaty zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę, przekraczających odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3%  kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, nastąpi w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości, a ich uregulowanie w tym trybie w ostatnich 24 miesiącach nie dotyczyło więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie w każdym podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top