Szukaj haseł:

Przedstawiciel zagranicznych spółek hazardowych

Przedstawiciel zagranicznych spółek hazardowych

Przedstawiciel zagranicznych spółek hazardowych – działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach, gier bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, może być prowadzona w Polsce przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, ze zm.), pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.

Przedstawiciel ten:

1) występuje w imieniu i na rzecz spółki przed organami właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych;

2) posiada pełnomocnictwo do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz spółki,

3) reprezentuje spółkę przed organami właściwymi w sprawach z zakresu podatku od gier;

4) przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności spółki w zakresie opisanym wyżej.

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

a) osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela;

b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela.

Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w szczególności:

a) nazwy stron umowy oraz ich adresy;

b) adres do korespondencji do przedstawiciela na terytorium Polski;

c) adres w Polsce, pod którym będzie przechowywana dokumentacja dotycząca działalności;

d) zakres upoważnienia wykraczający poza czynności, o których mowa wyżej w p. 1-4;

e) czas trwania umowy;

f) warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną dokumentacją dotyczącą działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top