Szukaj haseł:

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

przekazanie-1-procenta-podatku-na-rzecz-organizacji-pozytku-publicznego

Przekazanie 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku dochodowego, wynikającego z jego rocznej deklaracji podatkowej, na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, ze zm.).

Uzyskane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. W przeciwnym przypadku, stwierdzonym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. Wówczas środki te zostaną przekazane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest wyodrębniać w ewidencji księgowej pozyskane z 1 procenta środki, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję programu przekazywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.

Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji, numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1 procenta podatku przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top