Szukaj haseł:

Przekształcenie spółki lub przedsiębiorcy

Przekształcenie spółki lub przedsiębiorcyspółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana), w tym spółka cywilna może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) – jest to wówczas przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Do przekształcenia czy to spółki czy jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wymagane jest dokonanie wielu czynności, w tym sporządzenie planu przekształcenia, przygotowanie opinii biegłego rewidenta etc.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną) w tym posiadane koncesje, zezwolenia, ulgi, o ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top