Szukaj haseł:

Przeniesienie własności

Przeniesienie własności

Przeniesienie własności – to nabycie własności, przejście prawa własności w drodze umowy. Uregulowane zostało w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). Jest to umowa o podwójnym skutku: zobowiązaniowym i rozporządzającym, poza dwoma wyjątkami: gdy przepis szczególny tak stanowi lub strony tak postanowiły – wówczas potrzebne są dwie umowy. Nabyć własność przez jej przeniesienie można:

 1. a) na podstawie umowy;
 2. b) przez zasiedzenie (nieruchomości: po 20 latach w dobrej wierze i 30 latach w złej; ruchomości: po 3 latach);
 3. c) przez przemilczenie;
 4. d) przez zrzeczenie się własności;
 5. e) w drodze egzekucji sądowej.

Rodzaje nabycia własności:

 1. a) pochodne – nabywca uzyskuje prawo własności w granicach i z obciążeniami, jakie miało prawo dotychczasowego właściciela;
 2. b) pierwotne – nabywca uzyskuje prawo własności niezależnie od prawa dotychczasowego właściciela i bez obciążeń.

Przeniesienie własności może być czynnością prawną o charakterze konsensualnym (dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości) lub realnym (dotyczy rzeczy oznaczonych co do gatunku i rzeczy przyszłych – wówczas dla skuteczności czynności prawnej potrzebne jest również przeniesienie posiadania).

Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. W umowie zobowiązującej do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron, obejmujące bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności. Umowa przenosząca własność nieruchomości i umowa zobowiązująca do przeniesienia jej własności musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności ruchomości, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach szczególnych, nie jest ograniczone co do formy.

Zasiedzenie polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną. Przedmiotem nabycia przez zasiedzenie są tylko prawa rzeczowe. Zasiedzieć można zarówno nieruchomość, jak i ruchomość.

Przemilczenie polega na nabyciu prawa własności przez nieuprawnionego, na skutek niewykonywania swego prawa przez właściciela przez czas określony w ustawie. Dotyczy to rzeczy znalezionych.

Inne sposoby nabycia własności:

 1. a) zrzeczenie się własności
 2. b) zawłaszczenie;
 3. c) znalezienie;
 4. d) nabycie pożytków naturalnych rzeczy;
 5. e) akcesja, czyli połączenie rzeczy.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top