Szukaj haseł:

Przepadek i środki kompensacyjne

 to instytucja prawa karnego, uregulowana w Rozdziale Va Części ogólnej Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.), określająca przypadki i zakres przejścia prawa własności przedmiotów mających związek z dokonanym czynem zabronionym na rzecz Skarbu Państwa (przepadek), a także przypadki, w których sąd może zobowiązać sprawcę do naprawienia wyrządzonej czynem zabronionym szkody lub do zadośćuczynienia za wyrządzoną nim krzywdę (środki kompensacyjne).

Przepadkowi podlegają przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa, a mogą nim zostać objęte również przedmioty, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Zamiast przepadku, jeśli byłby on niewspółmierny do wagi popełnionego czynu, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. W sytuacji, gdy orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, lub służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, byłoby niemożliwe, sąd może orzec przepadek równowartości tych przedmiotów. Przypadku tych przedmiotów nie można orzec np. gdy podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi. Sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy, lub jego równowartości, który osiągnął, chociażby pośrednio korzyść majątkową znacznej wartości, a przedsiębiorstwo to służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przy spełnieniu przesłanek art. 44 § 2 K.k., przepadkowi może ulec także przedsiębiorstwo nie należące do bezpośredniego sprawcy przestępstwa.

Środkami kompensacyjnymi są: nawiązka, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części, lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, orzekany jest przez sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby, według przepisów prawa cywilnego. Gdyby orzeczenie tych obowiązków było znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiennie nawiązkę w wysokości do 200 000 zł. Nawiązkę można również orzec na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeśli sprawca został skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. W przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, beneficjentem nawiązki może być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top