Szukaj haseł:

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym – to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, karalna niegospodarność, spenalizowana w art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z § 1 tego artykułu: „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy,  decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.). Do 3 lat pozbawienia wolności grozi za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego obowiązku, co wywołuje bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej.

Istotą przestępstwa nadużycia zaufania, o którym mowa w art. 296 Kodeksu karnego, jest naruszenie przez sprawcę obowiązku wierności podmiotowi, który powierzył mu swoje interesy ekonomiczne do prowadzenia, i wyrządzenie tym interesom szkody. Jest ono pokrewnym z przestępstwem nadużycia skarbowego (art. 230 Kodeksu karnego) oraz przestępstwa nadużycia zaufania, jak i przestępstwa naruszenia obowiązku wierności spółce (art. 585 Kodeksu spółek handlowych).

Konstrukcja art. 296 Kodeksu karnego składa się z:

  1. a) § 1 – typu podstawowego, umyślnego nadużycia zaufania, skutkującego powstaniem znacznej szkody;
  2. b) § 2 i 3 – typów kwalifikowanych, gdzie celem przestępstw jest osiągnięcie korzyści majątkowej, a wyrządzona szkoda jest wielkich rozmiarów;
  3. c) § 4 – typu uprzywilejowanego, charakteryzującego się nieumyślnością działania sprawcy;
  4. d) § 5 – klauzuli niepodlegania karze, poprzez podjęcie przez sprawcę czynnego żalu.

Skutkiem przestępstwa z art. 296 K.k. jest znaczna szkoda majątkowa, którą zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest zarówno uszczerbek w majątku, obejmujący rzeczywistą stratę, polegającą na zmniejszeniu się aktywów majątku przez ubytek, utratę lub zniszczenie jego poszczególnych składników albo na zwiększeniu pasywów, jak i utratę zysku.

Poszczególne odmiany nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym różnią się od siebie elementami strony podmiotowej przestępstwa. W § 1 i 3 art. 296 wskazano przestępstwa umyślne w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym, podczas gdy strona przedmiotowa w § 2 ograniczona jest tylko do zamiaru bezpośredniego, a w § 4 ujęta jest nieumyślna odmiana tego przestępstwa. Przesłankami zastosowania klauzuli niepodlegania karze, wskazanej w § 5 są: dobrowolne naprawienie szkody w całości, jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top