Szukaj haseł:

Przestępstwo udaremnienia przetargu publicznego

Przestępstwo udaremnienia przetargu publicznego

Przestępstwo udaremnienia przetargu publicznego – to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, spenalizowany w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z § 1 tego artykułu: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.). W granicach tych karane jest również rozpowszechnianie, w związku z przetargiem, informacji lub przemilczanie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu lub wchodzenie w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Ściganie tych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, chyba że pokrzywdzonym jest Skarb Państwa.

Celem tego przepisu jest ochrona reguł prawidłowego funkcjonowania instytucji przetargu publicznego, obok interesów właściciela przedmiotu przetargu oraz osób, na rzecz których przetarg jest przeprowadzany. Wg Sądu Najwyższego, przetargiem jest suma uporządkowanych czynności, których ostatecznym celem jest wybór nabywcy rzeczy w drodze zaproszenia do składania ofert. Przetarg ma charakter publiczny, gdy jest nieograniczony. Nie traci tego charakteru wówczas gdy:

  1. a) jego pierwsza część była nieograniczona, a na późniejszym etapie dopuszczono tylko zindywidualizowane, konkretne osoby;
  2. b) ograniczenia co do dopuszczonych podmiotów wyznaczono wg kryterium generalnego (np. tylko osoby prawne).

Znamiona czynnościowe typu przestępstwa udaremnienia przetargu publicznego:

  1. a) udaremnianie;
  2. b) utrudnianie;
  3. c) wejście w porozumienie z inną osobą.

Instytucja przetargu pełni ważną rolę w zabezpieczeniu zasad uczciwej konkurencji oraz hamowania korupcji.

Paragraf 2 art. 305 K.k. zawiera inne znamiona czynnościowe:

  1. a) rozpowszechnianie, czyli czynienie objętych tajemnicą informacji o przetargu powszechnie wiadomymi;
  2. b) przemilczanie, czyli zaniechanie obowiązku udzielenia określonych informacji o przetargu.

W każdej z tych form, zachowanie sprawcy musi pozostawać w związku z przetargiem publicznym i musi to mieć związek z konkretną procedurą.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top