Szukaj haseł:

Przychody z zysków kapitałowych

To przychody, których katalog został zawarty w art. 7b ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86). Ponieważ ustawa rozróżnia podział przychodów podlegających opodatkowaniu na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z pozostałej działalności gospodarczej, to najprostszą definicją przychodów z zysków kapitałowych w rozumieniu tej ustawy będą przychody osiągane z innego źródła niż z działalności gospodarczej.

Za przychody z zysków kapitałowych ustawa o CIT uznaje m.in.:

 1. przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, a więc: dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychody z umorzenia akcji lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki (w inny sposób niż poprzez umorzenie akcji lub zmniejszenie ich wartości) komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz ze półek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w tych spółkach spółki (osiągnięte w inny sposób niż poprzez umorzenie akcji lub zmniejszenie ich wartości), to również wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją tych spółek lub osoby prawnej, równowartość zysku tych spółek oraz osoby prawnej, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału  zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki, dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału spółek przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez którąś z tych spółek, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów;
 2. przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub ww. spółek wkładu niepieniężnego;
 3. przychody uzyskane ze zbycia udziału oraz w wyniku wymiany udziałów;
 4. przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
 5. przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności  wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;
 6. przychody z niektórych praw majątkowych;
 7. przychody z papierów wartościowych;
 8. przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 9. z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze;
 10. z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub zregulowania innych zobowiązań walutą wirtualną;
 11. oraz inne, wskazane w tej ustawie.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top