Szukaj haseł:

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym banków

rachunek-przeplywow-pienieznych-w-sprawozdaniu-finansowym-bankow

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym banków – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru kierownika jednostki banku, wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości:

– metoda bezpośrednia:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
 2. Wpływy: 1. Odsetki, 2. Prowizje, 3. Inne wpływy operacyjne;
 3. Wydatki: 1. Odsetki, 2. Prowizje, 3. Wynagrodzenia, 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia, 5. Inne koszty działania banku, 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym, 7. Inne wydatki operacyjne,

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
 2. Wpływy: 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych, 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych, 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również handlowych) i innych aktywów finansowych, 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 6. Inne wpływy inwestycyjne;
 3. Wydatki: 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych, 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych, 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych), 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 6. Inne wydatki inwestycyjne;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej;

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
 2. Wpływy: 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków, 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych, 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych, 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych, 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału, 6. Inne wpływy finansowe;
 3. Wydatki: 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków, 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych, 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych, 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych, 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych, 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku, 9. Nabycie akcji własnych, 10. Inne wydatki finansowe;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe;

 1. Przepływy pieniężne netto, razem;
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych;
 3. Środki pieniężne na początek okresu;
 4. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania.

 

– metoda pośrednia:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
 2. Zysk (strata) netto;
 3. Korekty razem: 1. Amortyzacja, 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych, 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy), 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej, 5. Zmiana stanu rezerw, 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych, 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego, 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, 9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych), 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego, 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego, 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, 15. Zmiana stanu innych zobowiązań, 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów, 18. Inne korekty;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
 2. Wpływy: 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych; 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych, 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych), 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 6. Inne wpływy inwestycyjne;
 3. Wydatki: 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych, 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych, 4. Nabycie udziałów lub akcji winnych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych), 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 6. Inne wydatki inwestycyjne;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej.

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej;
 2. Wpływy: 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków, 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych, 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych, 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych, 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału, 6. Inne wpływy finansowe;
 3. Wydatki: 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków, 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych, 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych, 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych, 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych, 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku, 9. Nabycie akcji własnych, 10. Inne wydatki finansowe;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej;

 1. Przepływy pieniężne netto, razem;
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych;
 3. Środki pieniężne na początek okresu;
 4. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top