Szukaj haseł:

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń

rachunek-przeplywow-pienieznych-w-sprawozdaniu-finansowym-zakladow-ubezpieczen

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Ich rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią. Wykazuje się w nim dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, ujmując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
 2. Wpływy: 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej: 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto, 1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań, 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej, 2. Wpływy z reasekuracji biernej: 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach, 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów, 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej, 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej: 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego, 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty, 3.3. Pozostałe wpływy;
 3. Wydatki: 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej: 1.1. Zwroty składek brutto: 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji, 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym, 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów, 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej, 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej, 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej, 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji, 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej, 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej: 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego, 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty, 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;

 1. Przepływy z działalności lokacyjnej:
 2. Wpływy: 1. Zbycie nieruchomości, 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych, 3. Zbycie udziałów, akcji, w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom, 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki, 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych, 7. Realizacja pozostałych lokat, 8. Wpływy z nieruchomości, 9. Odsetki otrzymane, 10. Dywidendy otrzymane, 11. Pozostałe wpływy z lokat;
 3. Wydatki: 1. Nabycie nieruchomości, 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych, 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa, i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom, 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki, 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych, 7. Nabycie pozostałych lokat, 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości, 9. Pozostałe wydatki na lokaty;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
 2. Wpływy: 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału, 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych, 3. Pozostałe wpływy finansowe;
 3. Wydatki: 1. Dywidendy, 2. Inne niż, wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku, 3. Nabycie akcji własnych, 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych, 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, 6. Pozostałe wydatki finansowe;

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej;

 1. Przepływy pieniężne netto, razem;
 2. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych;
 3. Środki pieniężne na początek okresu;
 4. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top