Szukaj haseł:

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji

Rachunek przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych jednostek, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo  pośrednią, zależnie od wyboru kierownika jednostki, wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości:

– metoda bezpośrednia:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Wpływy: 1. Sprzedaż, 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej; II. Wydatki: 1. Dostawy i usługi, 2. Wynagrodzenia netto, 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia, 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym, 5. Inne wydatki operacyjne; III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;
 2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy: 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 3. Z aktywów finansowych, 4. Inne wpływy inwestycyjne; II. Wydatki: 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 3. Na aktywa finansowe, 4. Inne wydatki inwestycyjne;
 3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy: 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, 2. Kredyty i pożyczki, 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych, 4. Inne wpływy finansowe; II. Wydatki: 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych, 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku, 4. Spłaty kredytów i pożyczek, 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych, 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych, 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, 8. Odsetki, 9. Inne wydatki finansowe; III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej;
 4. Przepływy pieniężne netto;
 5. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych;
 6. Środki pieniężne na początek okresu;
 7. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania.

– metoda pośrednia:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk (strata) netto; II. Korekty razem: 1. Amortyzacja, 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych, 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy), 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej, 5. Zmiana stanu rezerw, 6. Zmiana stanu zapasów, 7. Zmiana stanu należności, 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, 10. Inne korekty; III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;
 2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy: 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 3. Z aktywów finansowych, 4. Inne wpływy inwestycyjne; II. Wydatki: 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 3. Na aktywa finansowe, 4. Inne wydatki inwestycyjne; III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej;
 3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy: 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, 2. Kredyty i pożyczki, 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych, 4. Inne wpływy finansowe; II. Wydatki: 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych, 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku, 4. Spłaty kredytów i pożyczek, 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych, 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych, 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, 8. Odsetki, 9. Inne wydatki finansowe; III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej;
 4. Przepływy pieniężne netto razem;
 5. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych;
 6. Środki pieniężne na początek okresu;
 7. Środki pieniężne na koniec okresu. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top