Szukaj haseł:

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym banków

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym banków

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym banków – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Kierownik jednostki banku zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat sporządzanym przez banki powinny się znaleźć informacje, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości:

  1. Przychody z tytułu odsetek: 1. Od sektora finansowego, 2. Od sektora niefinansowego, 3. Od sektora budżetowego, 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu;
  2. Koszty odsetek: 1. Od sektora finansowego, 2. Od sektora niefinansowego, 3. Od sektora budżetowego;

III. Wynik z tytułu odsetek;

  1. Przychody z tytułu prowizji;
  2. Koszty prowizji;
  3. Wynik z tytułu prowizji;

VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu: 1. Od jednostek zależnych, 2. Od jednostek współzależnych, 3. Od jednostek stowarzyszonych, 4. Od pozostałych jednostek;

VIII. Wynik operacji finansowych: 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, 2. Pozostałych;

  1. Wynik z pozycji wymiany;
  2. Wynik działalności bankowej;
  3. Pozostałe przychody operacyjne;

XII. Pozostałe koszty operacyjne;

XIII. Koszty działania banku: 1. Wynagrodzenia, 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia, 3. Inne;

XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

  1. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości: 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe, 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych;

XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości: 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe, 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych;

XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji;

XVIII. Wynik działalności operacyjnej;

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych: 1. Zyski nadzwyczajne, 2. Straty nadzwyczajne;

  1. Zysk (strata) brutto;

XXI. Podatek dochodowy;

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty);

XXIII. Zysk (strata) netto.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top