Szukaj haseł:

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji

Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych jednostek, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Kierownik podmiotu zobowiązany jest złożyć rachunek zysków i strat do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat sporządzanym przez podmioty inne niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji powinny się znaleźć informacje, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości:

– w wariancie kalkulacyjnym:

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów;
 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym: I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów:
 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży;
 4. Koszty sprzedaży;
 5. Koszty ogólnego zarządu;
 6. Zysk (strata) ze sprzedaży;
 7. Pozostałe przychody operacyjne: I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, II. Dotacje, III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, IV. Inne przychody operacyjne;
 8. Pozostałe koszty operacyjne: I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, III. Inne koszty operacyjne;
 9. Zyska (strata) z działalności operacyjnej;
 10. Przychody finansowe: I. Dywidendy i udziały w zyskach, II. Odsetki, III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych, V. Inne;
 11. Koszty finansowe: I. Odsetki, II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych, IV. Inne;
 12. Zysk (strata) brutto;
 13. Podatek dochodowy;
 14. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty);
 15. Zysk (strata) netto.

– w wariancie porównawczym:

 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, II. Zmiana stanu produktów, III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów;
 2. Koszty działalności operacyjnej: I. Amortyzacja, II. Zużycie materiałów i energii, III. Usługi obce, IV. Podatki i opłaty, V. Wynagrodzenia, VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, VII. Pozostałe koszty rodzajowe, VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów;
 3. Zysk (strata) ze sprzedaży;
 4. Pozostałe przychody operacyjne: I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, II. Dotacje, III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, IV. Inne przychody operacyjne;
 5. Pozostałe koszty operacyjne: I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, III. Inne koszty operacyjne;
 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej;
 7. Przychody finansowe: I. Dywidendy i udziały w zyskach, II. Odsetki, III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych, V. Inne;
 8. Koszty finansowe: I. Odsetki, II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych, IV. Inne;
 9. Zysk (strata) brutto;

Podatek dochodowy;

 1. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty);
 2. Zysk (strata) netto.

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top