Szukaj haseł:

Radca prawny

Radca prawny to prawnik (osoba, która ukończyła prawo z tytułem magistra), świadczący pomoc prawną w oparciu o przepisy ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145, ze zm.). Radcą prawnym może zostać prawnik, który odbył aplikację radcowską oraz zdał egzamin radcowski. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i jest prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych.

Osoba, która ukończyła aplikację oraz miała pozytywny wynik egzaminu, zostaje radcą prawnym po złożeniu ślubowania. Wykonywanie zawodu radcy prawnego opiera się na świadczeniu pomocy prawnej, która polega na udzielaniu porad oraz konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami jako obrońca oraz pełnomocnik, również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Radcowie wykonują swój zawód w kancelarii radcy prawnego (na podstawie umowy cywilno-prawnej), w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz w formie umowy o pracę.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, stąd radcowie zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W kodeksie uregulowano podstawowe wartości radcy prawnego, takie jak: niezależność, tajemnica zawodowa, czy lojalność wobec klientów. Za złamanie zasad etycznych radcom prawnym oraz aplikantom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna przed specjalnie powołanymi w tym celu organami samorządu zawodowego. Każdy radca prawny oraz aplikant jest jego członkiem. Samorząd stoi na straży warunków wykonywania zadań radców określonych w ustawie oraz chroni interesy zawodowe radców. Istotną rolą samorządu jest współdziałanie w kształtowaniu prawa, przygotowanie aplikantów do odpowiedniego wykonywania zawodu oraz doskonalenie zawodowe, poprzez np. organizowanie konferencji naukowych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top