Szukaj haseł:

Raportowanie schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. oferowanie lub/i udzielanie podatnikom informacji, uzgodnień, mogących mieć wpływ na ich obowiązki podatkowe, a które spełniają przesłanki schematu podatkowego, obarczone jest obowiązkiem raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy ci określani są mianem korzystających. Obowiązek raportowy, zwany z ang. Mandatory Disclosure Rules (MDR), obejmuje w pierwszej kolejności profesjonalnych doradców w zakresie podatkowym, zwanych promotorami, m.in. radców prawnych, pracowników banków lub innych instytucji finansowych, doradców podatkowych, adwokatów doradzających korzystającym w zakresie schematów podatkowych.

Grupą podmiotów zobowiązanych do raportowania w drugiej kolejności są tzw. wspomagający. Są to m.in.: notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy, dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik i inne podmioty, które podejmują się udzielenia bezpośrednio lub pośrednio pomocy podatnikom w zakresie schematów podatkowych.

W pewnych sytuacjach obowiązek raportowania MDR rozciąga się również na samych korzystających, jeśli obowiązku raportowania schematów podatkowych nie spełnią promotorzy i wspomagający.

Istnieje bardzo szeroka definicja schematów podatkowych (wyróżnia się kilkadziesiąt kryteriów i cech rozpoznawczych) z czego wystarczy spełnienie dwóch, w niektórych przypadkach jednej, aby zostało to uznane za schemat podatkowy. Nie zawsze warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez korzystającego korzyści podatkowej, aby powstał obowiązek raportowania schematu. Wyróżnia się trzy rodzaje schematów podatkowych: krajowy, transgraniczny oraz standaryzowany.

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są wynikiem implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 roku, zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE. Ustala ona termin na wykonanie raportów, który wynosi 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, lub od dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego, lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej ze wdrażaniem schematu – decydującym zdarzeniem jest to, które nastąpi jako pierwsze. Brak procedury wewnętrznej podlega karze pieniężnej w wysokości do 2 mln zł. Jeżeli zostanie ogłoszony prawomocny wyrok sądu, który stwierdzi, że promotor nie przekazał właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym (przestępstwo wskazane w art. 80f Kodeksu Karnego Skarbowego), lub że nie dopełnił on obowiązku posiadania wewnętrznych procedur w zakresie raportowania MDR, kara pieniężna może wynieść nawet 10 mln zł.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top