Szukaj haseł:

Regulamin loterii fantowej lub gry bingo

Regulamin loterii fantowej lub gry bingo

Regulamin loterii fantowej lub gry bingo – zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), urządzanie gier hazardowych w Polsce poprzez urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to m.in. loterie fantowe, gra w bingo pieniężne i gra w bingo fantowe.

Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie, przedstawia do zatwierdzenia, organowi właściwemu do ich udzielenia, projekt regulaminu urządzanej gry hazardowej. Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób spełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem. Regulamin gry hazardowej, a także jego każdorazową zmianę, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych, z wyjątkiem zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów, których dokonuje dyrektor izby administracji skarbowej.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego zmiany następuje w terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, z wyjątkiem wniosku dotyczącego regulaminu lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, a także zmiany regulaminu turnieju gry pokera, których rozpatrzenie następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, informuje organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

Loterie fantowe i gry bingo fantowe mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe określa:

1) nazwę gry;

2) nazwę podmiotu urządzającego grę;

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;

6) cenę jednego losu lub kartonu;

7) sposób prowadzenia gry;

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;

11) sposób i termin ogłaszania wyników;

12) miejsce i termin wydawania wygranych;

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top