Szukaj haseł:

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej – zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), urządzanie gier hazardowych w Polsce poprzez urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to m.in.

1) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;

2) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:

a) połączenie telefoniczne,

b) wysyłanie wiadomości tekstowych zużyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry hazardowej. Regulamin gry hazardowej określa zasady tej gry oraz sposób spełniania warunków ustawowych związanych z jej urządzaniem. Regulamin gry hazardowej, a także jego każdorazową zmianę, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych, z wyjątkiem zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów, których dokonuje dyrektor izby administracji skarbowej.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, lub jego zmiany, następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Podmiot urządzający loterię promocyjną lub loterię audiotekstową informuje organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:

1) nazwę loterii;

2) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

4) zasady prowadzenia loterii;

5) obszar, na którym będzie urządzana loteria;

6) czas trwania loterii;

7) sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;

9) sposób i termin ogłaszania wyników;

10) miejsce i termin wydawania wygranych;

11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

12) wartość puli nagród;

13) w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Podmiot urządzający loterię promocyjną lub loterię audioteksową jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top