Szukaj haseł:

Rejestr działalności kantorowej

rejestr-dzialalnosci-kantorowej

Rejestr działalności kantorowej przedsiębiorca, który chce na terytorium Polski prowadzić działalność kantorową, musi w tym celu uzyskać wpis do prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, rejestru działalności kantorowej. Regulacje dotyczące rejestru zostały zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1178, ze zm.).

Prezes NBP może określić sposób prowadzenia rejestru, jego wzór oraz tryb dokonywania wpisów. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. Wpisu dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, zawierającego:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) siedzibę oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa;

5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach;

6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

Przy składaniu wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć również oświadczenie o prawdziwości ujawnianych we wniosku danych, oraz wymogów co do wykonywania działalności kantorowej, jak i deklarację o ich spełnieniu. Powinno ono również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpisem do rejestru działalności kantorowej jest również jego wykreślenie lub zmiana. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje z urzędu Prezes NBP. W przypadku zmiany danych, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie Prezesa NBP o podjęciu działalności kantorowej, a w razie zaprzestania jej wykonywania, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia podjęcia działalności kantorowej lub zaprzestania jej wykonywania. Organ ma 7 dni na dokonanie wpisu, liczonych od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności kantorowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top