Szukaj haseł:

Rejestr podmiotów przywożących

Rejestr podmiotów przywożących

Rejestr podmiotów przywożących – to prowadzony w postaci elektronicznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rejestr osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu paliw ciekłych, czyli sprowadzenia na terytorium Polski paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, lub przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach. Podmiot przywożący może dokonywać przywozu paliw ciekłych dopiero po uzyskaniu wpisu do tego rejestru. Wniosek o wpis opracowuje i udostępnia Prezes URE na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE dokonuje wpisu w drodze decyzji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku. Regulacje dotyczące rejestru podmiotów przywożących zawarto w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Rejestr zawiera:

1) oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez:

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej, jeżeli posiada,

d) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli posiada,

e) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem przywozu;oso

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego;

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych.

Rejestr jest jawny. Udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. Zmiany wpisu lub jego wykreślenie następuje na wniosek podmiotu przywożącego lub z urzędu, w drodze decyzji Prezesa URE. Wykreśla on z urzędu podmiot przywożący, który w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą, lub/i zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top