Szukaj haseł:

RODO

RODO, to skrócona nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), zwane potocznie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Swym zasięgiem obowiązywania obejmuje państwa strefy EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli strefy wolnego handlu i wspólnego rynku państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) bez zaliczenia do tego grona Szwajcarii.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie ochrony podstawowych praw i wolności, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony danych osobowych oraz swobodnego ich przepływu. Dane osobowe są zdefiniowane w RODO jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można w sposób pośredni lub bezpośredni rozpoznać, w szczególności na podstawie identyfikatora, którym może być: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO udziela ochrony osobie, której dotyczą dane osobowe, a które udostępniła innemu podmiotowi, a który stał się przez to administratorem tych danych, z prawem do ich przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane;
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, do którego zobowiązany jest administrator;
  • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby;
  • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
  • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią, z uwzględnieniem wyjątkowych sytuacji, gdzie nadrzędny interes mają podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba ta jest dzieckiem;
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top