Szukaj haseł:

Rodzaje norm prawnych

Rodzaje norm prawnych

Rodzaje norm prawnych – formą, jaką przybiera norma prawna jest przepis prawny. Relacja między normą prawną a przepisem prawnym jest taka, jak między treścią a formą. Porównując tekst przepisów prawnych z treścią norm, można stwierdzić, że norma może być zbudowana:

  1. w całości na podstawie jednego przepisu;
  2. na podstawie kilku, nawet bardzo wielu przepisów.

Przepis prawny z kolei może zawierać materiał do budowy wielu różnych norm prawnych albo części norm. Ponadto norma prawna może być zawarta nie tylko w różnych przepisach tego samego aktu normatywnego, ale też w różnych aktach normatywnych, leżących na różnych piętrach struktury hierarchicznej systemu prawa i należących do różnych gałęzi prawa.

Rodzaje przepisów prawnych:

Podział na przepisy ogólne i szczególne:

  • ogólne – regulują szeroki zakres spraw i obejmują szeroki zakres adresatów, ustanawiają ogólne reguły zachowania się;
  • szczególne – ustanawiają wyjątki w stosunku do norm ogólnych.
  • Przepisy odsyłające i blankietowe – pozwalają na zapewnienie większej zwięzłości i spójności całego systemu prawa.

Przepisy odsyłające ustanawiane są celem uniknięcia kilkakrotnego powtarzania w akcie normatywnym tych samych treści lub w celu uzupełnienia ich treściami zamieszczonymi w innym miejscu. Zawierają wskazówkę, w jakim innym przepisie można znaleźć poszukiwane wzory zachowania się. Charakter przepisów odsyłających mają także niektóre przepisy zawierające klauzule generalne.

Przepisy blankietowe – to również rodzaj przepisów odsyłających, nie ustanawiają jednak one same żadnej reguły zachowania, lecz wskazują na organ państwa, który reguły takie dopiero ma wprowadzić.

W aktach prawnych wyodrębnia się przepisy pełniące funkcję w procesie legislacyjnym i w toku wprowadzania aktów normatywnych w życie. Należą do nich:

  • przepisy przejściowe – występują z reguły w dwóch postaciach: przepisów o charakterze kolizyjnym, które regulują nadmiar prawa, eliminując z obrotu prawnego przepisy zastąpione przez nowe, oraz przepisów o charakterze regulacji ad hoc, powoływanych tymczasowo ze względu na szczególne okoliczności;
  • przepisy uchylające – określają, które z dotychczas obowiązujących aktów normatywnych lub przepisów wchodzących w skład tych aktów zostają uchylone wraz z wejściem w życie nowego aktu normatywnego;
  • przepisy wprowadzające – zawierają postanowienia co do terminu i trybu wejścia w życie nowo ustanowionego aktu; można również spotkać się z nazwą „przepisy końcowe” – jest to zbiorcza nazwa dla przepisów wprowadzających i uchylających, a nazwa ta wynika z faktu, że przepisy te znajdują się na końcu aktu normatywnego, niekiedy w oddzielnym rozdziale.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top