Szukaj haseł:

Rozprawa administracyjna

 to rozprawa uregulowana w Dziale II, Rozdziale 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, e zm.), w art. 89 – 96, prowadzona w toku postępowania administracyjnego przez organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, której celem jest zapewnienie lub przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Organ administracji publicznej powinien obligatoryjnie przeprowadzić rozprawę z udziałem świadków lub biegłych, lub dokonać w jej ramach oględzin, gdy wymaga tego potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy. Jednak przed jej przeprowadzeniem, organ zobowiązany jest najpierw:

  1. wezwać strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;
  2. wezwać świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę;
  3. zawiadomić o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, a wówczas wezwać je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

Wezwanie na rozprawę musi określać termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Co istotne, data terminu powinna zostać tak ustalona, by doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na 7 dni przed tą rozprawą.

Rozprawą kieruje pracownik organu, przed którym toczy się postępowanie administracyjne, lub przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego – gdy postępowanie toczy się przed takim organem. W jej trakcie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 96 K.p.a.: „Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top