Szukaj haseł:

Rynek mocy

rynek mocy

Rynek mocy – to regulowany rynek handlu energią elektryczną, składania ofert sprzedaży i sprzedaży mocy energii elektrycznej, składania ofert kupna i zakupu energii elektrycznej. Regulacje dotyczące rynku mocy w Polsce zostały zawarte w Ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2018, poz. 9, ze zm.). Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia.

Zgodnie z ustawą, aukcją mocy jest aukcja, w której dostawca mocy oferuje operatorowi obowiązek mocowy na okres dostaw. Aukcja mocy obejmuje okres, w którym okresem dostaw jest rok kalendarzowy. Ustawa wyróżnia jeszcze aukcję dodatkową, czyli aukcję mocy w której okresem dostaw jest kwartał roku kalendarzowego.

Dostawcą mocy jest właściciel jednostki rynku mocy, będący właścicielem jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy lub podmiotem upoważnionym przez właścicieli tych jednostek fizycznych do dysponowania nimi na rynku mocy. Jednostką rynku mocy jest jednostka rynku mocy wytwórczej i jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania. Jednostka fizyczna to wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami pomiarowymi w systemie. Jednostka rynku mocy wytwórcza oznacza jednostkę fizyczną wytwórczą lub grupę takich jednostek albo jednostkę fizyczną zagraniczną wytwórczą lub grupę takich jednostek, która uzyskała certyfikat do aukcji mocy. Jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania to z kolei jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania lub grupa takich jednostek albo jednostka fizyczna zagranicznej redukcji zapotrzebowania lub grupa takich jednostek, która uzyskała certyfikat do aukcji mocy. Jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania to natomiast jednostka fizyczna dostarczająca moc do systemu przez czasowe ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Obowiązek mocowy to zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia. Uczestnikiem rynku mocy są: operator, operator systemu dystrybucyjnego, zarządca rozliczeń, właściciel jednostki fizycznej lub podmiot przez niego upoważniony oraz dostawca mocy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top