Szukaj haseł:

Rzecznik Praw Obywatelskich

To instytucja, która stać ma na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Zgodnie z art. 80 Konstytucji RP:

„Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej” (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.).

Rzecznik powoływany jest na 5-letnią kadencję przez Sejm i Senat, i w czasie jej pełnienia nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych, należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. RPO ma zapewnioną konstytucyjnie niezawisłość przed innymi organami państwowymi, ograniczoną jedynie do określonej w ustawie odpowiedzialności przed Sejmem. Corocznie zobowiązany jest do składania przed Sejmem i Senatem informacji na temat swojej działalności oraz o stanie przestrzegania w Polsce wolności i praw człowieka i obywatela.

RPO przysługuje uprawnienie do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie:

  1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami;
  4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych;
  5. zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego, a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania organów władzy publicznej. O pomoc do RPO może zwrócić się nie tylko obywatel RP, ale i cudzoziemiec znajdujący się pod władzą RP, a także grupa obywateli lub organizacja.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top