Szukaj haseł:

Rzecznik Praw Podatnika

Rzecznik Praw Podatnika– to instytucja powołana do ochrony interesów jednostek, głównie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako nieprofesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego. RPP ma za zadanie zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi oraz poczucie pewności ochrony praw podatników.

Pomysł powołania RPP został przyjęty przez Radę Ministrów 28 maja 2019 r., a przepisy wprowadzające jego funkcję w życie mają zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. Rzecznik będzie powoływany na wniosek ministra finansów przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję. Zgodnie z ustawą Rzecznik nie może być członkiem partii politycznej, związku zawodowego, ani też prowadzić działalności gospodarczej ani działalności publicznej, której nie można pogodzić z godnością urzędu.

Działania rzecznika będą podejmowane z urzędu lub na wniosek, przede wszystkim w celu obrony podatników w kontaktach z administracją skarbową. Należeć będzie do niego opiniowanie stosowania prawa podatkowego, jak i proponowanie legislacyjnych rozwiązań, służących ochronie praw podatnika. Będzie on mógł m.in. wstępować w rolę mediatora w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Całość powoływanej instytucji tworzyć mają urzędy 16 zastępców Rzecznika oraz jego 32 przedstawicieli terenowych. Zastępca wraz z dwoma przedstawicielami terenowymi utworzą w każdym województwie zespół ekspercki.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top