Szukaj haseł:

Rzecznik Praw Przedsiębiorców (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Jest instytucją wprowadzoną do obrotu prawnego przez Konstytucję biznesu, na którą składa się pakiet ustaw, które w założeniu miały zapewnić większą ochronę praw przedsiębiorców w relacjach z administracją publiczną, a zarazem poprawić warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Szczegółowe regulacje dotyczące RPM zostały zapisane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ( Dz.U.2018, poz. 648).

Na sześcioletnią kadencję Rzecznika powołuje się osobę, która spełnia następujące warunki:

 • posiada polskie obywatelstwo;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię oraz da rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych zadań;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie współpracowała w organach bezpieczeństwa państwa ani nie pełniła służby zawodowej;
 • wyróżnia się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i powiązanych z nią regulacji prawnych.

Rzecznik jest powoływany na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki przez Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań RPM należy:

 • ochrona interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców podczas sytuacji konfliktowych, przede wszystkim gdy drugą stroną sporu jest organ państwowy;
 • pogłębienie zaufania przedsiębiorców do organów państwowych;
 • stanie na straży zasad wolności działalności gospodarczej;
 • stanie na straży zasad uczciwej konkurencji;
 • czuwanie nad bezstronnością organów państwowych w sporze z przedsiębiorcą;
 • stanie na straży słusznych interesów przedsiębiorców;
 • zwracanie się do organów państwowych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub wydanie aktów normatywnych, które będą regulować działalność gospodarczą;
 • występowanie z wnioskiem o wydanie wyjaśnień prawnych do właściwych organów, jeżeli przepisy pozostawiają wątpliwości lub pojawił się spór w doktrynie;
 • wydawanie opinii aktów normatywnych, które dotyczą interesów przedsiębiorców;
 • pomoc w mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organem administracji publicznej.

Rzecznik podejmuje czynności z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top