Szukaj haseł:

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy (SN) – zgodnie z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.), sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Działalność SN uregulowana jest szczegółowo w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 r., poz. 5, ze zm.), zgodnie z którą do jego zadań należy:

  • sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne oraz kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;
  • rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych określonych w ustawie;
  • rozpoznawanie protestów wyborczych, stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu, Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego (czy były poprowadzone zgodnie z uregulowaniami ustaw) oraz wyboru Prezydenta RP, stwierdzanie ważności referendum i rozpoznawanie protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego;
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają funkcjonujące sądy, jeżeli projekt ustawy o innej tematyce, ale mającej wpływ na sprawy należące do właściwości SN, to również wydanie opinii w danej kwestii należy do właściwości SN.

Sąd Najwyższy znajduje się w Warszawie i jest podzielony na pięć izb: Cywilna, Karna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Organizacja SN określona jest w regulaminie wydanym w rozporządzeniu Prezydenta RP.

Prezesa SN powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zobowiązany jest on do złożenia Prezydentowi corocznej informacji odnośnie działalności Sądu Najwyższego.

Orzeczenia wydane przez SN wiążą sądy powszechne (zarówno rejonowe, jak i okręgowe) i wojskowe do wydawania orzeczeń zgodnych z ustaleniami SN. Który orzeka na rozprawach i posiedzeniach (jawne lub niejawne zgodnie z §87 regulaminu SN). Sąd Najwyższy orzeka w składzie trzech sędziów, chyba że ustawa przewiduje inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top