Szukaj haseł:

Sankcje wadliwych czynności prawnych

Sankcje wadliwych czynności prawnych

Sankcje wadliwych czynności prawnych – to skutki, jakie ustawa wiąże z niedochowaniem przy dokonywaniu czynności prawnej określonych dla tej czynności wymogów. Kwestie związane z instytucją sankcji wadliwych czynności prawnych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

  1. a) Nieważność bezwzględna – polega na tym, że pomimo pozorów konkretnej czynności prawnej, skutek prawny nie następuje. Czynność prawna bezwzględnie nieważna nie może stać się czynnością ważną, tzn. że strony muszą dokonać nowej, niewadliwej czynności prawnej (z wyjątkiem gdy czynności dokonała osoba bez zdolności prawnej, ale to powszechna czynność w drobnych, codziennych sprawach). Nieważność bezwzględna występuje:

– gdy osoba dokonująca czynności prawnej nie ma wymaganej zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych, z wyjątkiem gdy była to powszechna czynność w drobnych, codziennych sprawach;

– z powodu niezachowania formy ad solemnitatem (forma pod rygorem nieważności);

– przy zaistnieniu wad: braku świadomości lub swobody, lub w przypadku pozorności czynności prawnej;

– gdy czynność prawna jest sprzeczna z ustawą lub chce ją obejść, albo jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

  1. b) Nieważność względna – polega na tym, że czynność prawna wywiera pełne skutki prawne do czasu jej unieważnienia. Wtedy uważa się ją za nieważną od początku – ex tunc. Sąd może uwzględnić ten rodzaj nieważności tylko z inicjatywy uprawnionej do tego osoby, a nie z urzędu. Może się na nią powoływać tylko określony w ustawie krąg adresatów. Czynność prawna względnie nieważna może być konwalidowana, czyli uzyskać moc prawną ex post, mimo pierwotnej wadliwości.
  2. c) Bezskuteczność zawieszona – występuje, gdy do ważności czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej. Oświadczenie zawierające zgodę osoby trzeciej może zostać złożone przed dokonaniem czynności prawnej, równocześnie z nią, lub po jej dokonaniu. Bezskuteczność zawieszona występuje, gdy osoba dokonująca czynności prawnej nie posiada wymaganej zgody osoby trzeciej, ale nie powoduje to, że czynność jest od razu nieważna. Czynność ta nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych, czym różni się od nieważności względnej. Staje się w pełni skuteczna z chwilą jej potwierdzenia, a definitywnie nieważna w razie odmowy udzielenia tego potwierdzenia.
  3. d) Bezskuteczność względna – występuje, gdy czynność prawna jest nieskuteczna względem określonych osób (nie wywołuje skutków prawnych), a względem innych jest całkowicie skuteczna.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top