Szukaj haseł:

Sejm RP

Sejm RP

Sejm RP – to izba niższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Senatem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Sejmu RP są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu RP (M.P. 1992, nr 26, poz. 185, ze zm.), a także Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350, ze zm.).

Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji RP oraz ustaw. W jego skład wchodzi 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Wybranym może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Kadencja wybranego Sejmu trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie oraz trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.

Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu – wówczas skrócona zostaje również kadencja Senatu. Prezydent zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

Sejm obraduje na posiedzeniach, które są jawne. Bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Sejm może jednak uchwalić tajność obrad. Ze swojego grona wybiera wicemarszałków i Marszałka Sejmu, który przewodniczy obradom oraz strzeże praw Sejmu i reprezentuje go na zewnątrz. Sejm powołuje również komisje stałe, a także w jego kompetencjach leży powoływanie komisji nadzwyczajnych oraz komisji śledczych do zbadania określonej sprawy. Sejm decyduje w imieniu Polski o stanie wojny i o zawarciu pokoju.

Posłom przysługuje inicjatywa ustawodawcza. Projekty ustaw przedkładane Sejmowi rozpatruje on w trzech czytaniach. Ustawy uchwala zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Uchwaloną ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Prezydentowi RP do podpisu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top