Szukaj haseł:

Senat RP

Senat RP

Senat RP – izba wyższa polskiego parlamentu, będąca najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, którą sprawuje wspólnie z Sejmem. Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Senatu RP są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483), Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. 1991, nr 2, poz. 11), a także Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996, nr 73, poz. 350, ze zm.).

W skład Senatu wchodzi 100 senatorów, wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i tajnych. Wybranym do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Wybory zarządza Prezydent RP nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

Senat obraduje na posiedzeniach. Przysługuje mu inicjatywa ustawodawcza. Rozpoznaje uchwaloną przez Sejm ustawę, którą może w ciągu 30 dni od dnia przekazania przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Senat uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Senat podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Senatu nie stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top