Szukaj haseł:

Składy podatkowe

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.) miejsca, w których określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane, lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub  z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu  wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyłącznie w składzie podatkowym może odbywać się produkcja wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz innych wyrobów akcyzowych, objętych stawką  akcyzy inną niż stawka zerowa. W nim tylko mogą być również magazynowane wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Magazynowanie może odbywać się razem z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy. Jeśli zostaną spełnione te warunki, w składzie podatkowym mogą być wówczas magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, także pod warunkiem, że sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi. W składzie podatkowym może również, wyłącznie, odbywać się przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Prowadzić skład podatkowy może podmiot, któremu właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda zezwolenie na jego prowadzenie. Do kompetencji tego naczelnika należy też odmowa wydania tego zezwolenia. By uzyskać to zezwolenie, należy spełnić łącznie poniższe warunki:

1) prowadzić co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;

2) być podatnikiem VAT;

3) być podatnikiem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko  mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

4) nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie być podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego;

5) złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

6) nie legitymować się cofnięciem, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadnego z udzielonych mu zezwoleń, m.in. na prowadzenie składu podatkowego;

7) posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top