Szukaj haseł:

Służba bhp

Służba bhp

Służba bhp – to wyodrębniona, wieloosobowa lub jednoosobowa komórka organizacyjna pracodawcy zatrudniającego pracowników, której zadaniem jest zapewnienie realizacji ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Regulacje dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania służby bhp, zostały zawarte w Rozdziale X Działu X Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, ze zm.), a także w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest organem obligatoryjnym u pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników. Jeśli pracowników jest mniej, wówczas zadania służby bhp pracodawca powierza pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Jeśli pracodawca ukończył szkolenie niezbędne do pełnienia służby bhp, to może sam wykonywać jej zadania, jeśli zatrudnia do 10 pracowników, lub nawet do 50, ale wówczas musi być zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Gdy pracodawca nie ma kompetentnych pracowników, to pracodawca może powierzyć zadania z zakresu służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Funkcje sprawowane przez pracownika zakładu pracy:

– inspektor ds. bhp;

– główny inspektor ds. bhp;

– specjalista ds. bhp;

– główny specjalista ds. bhp.

Zadania służby bhp:

a) pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie bhp;

b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp;

c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zamierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

d) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

e) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

f) i inne, wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top