Szukaj haseł:

Służebność

To ograniczone prawo rzeczowe, ujęte w Kodeksie cywilnym w Księdze drugiej, Dziale III, w art. 285 – 305⁴, które stanowi uszczerbek w pełni władztwa nad nieruchomością. Wskutek ustanowienia służebności, do korzystania z nieruchomości zostaje dopuszczony ten, na rzecz którego służebność została ustanowiona, w granicach ustalonych tą służebnością. Kodeks cywilny wskazuje trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz przesyłu.

Służebność gruntowa to prawo właściciela jednej nieruchomości, zwanej władnącą, do korzystania z innej nieruchomości, zwanej obciążoną. To również ograniczenie prawa wykonywania własności na nieruchomości obciążonej, poprzez niemożność dokonywania na niej określonych działań, lub też poprzez powstrzymanie się przez właściciela nieruchomości obciążonej od wykonywania określonych uprawnień przysługujących mu względem nieruchomości władnącej. Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania z reguły ustala się według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu miejscowych zwyczajów. Służebność gruntową można ustanowić, ale można ją również nabyć przez zasiedzenie – jednak tylko i wyłącznie, gdy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Służebność ta wygasa, jeśli nie jest wykonywana przez 10 lat, a gdy polega na powstrzymaniu się od określonego działania, wygasa gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od 10 lat stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. Zniesienia służebności gruntowej może żądać właściciel nieruchomości obciążonej:

  1. a) za wynagrodzeniem, gdy wskutek zmiany stosunków stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej,
  2. b) bez wynagrodzenia, gdy utraciła wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej. Służebność osobista – polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz osoby fizycznej, prawem odpowiadającym w treści służebności gruntowej. Jej granice określa się zasadniczo według osobistych potrzeb uprawnionego do służebności, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Służebności osobiste są niezbywalne, nie można ich przenosić, ani nabyć przez zasiedzenie, a wygasają z chwilą śmierci uprawnionego. Właściciel nieruchomości obciążonej może jednak żądać jej zamiany na rentę, jeśli przy jej wykonywaniu uprawniony dopuszcza się rażących uchybień.

Służebność przesyłu – to służebność na nieruchomości, ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy. Polega ona na przyznaniu temu przedsiębiorcy prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie potrzebnym do wybudowania urządzeń lub użytkowania należących do niego urządzeń już wybudowanych, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, oraz innych urządzeń podobnych. W braku zgodności stron, co do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, każdej z nich przysługuje prawo żądania jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Do służebności przesyłu mają zastosowanie przepisy o służebności gruntowej. Wygasa ona najpóźniej z chwilą zakończenia likwidacji przedsiębiorcy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top