Szukaj haseł:

Spadek

Spadek

Spadek – to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, zwanego spadkodawcą, jakie przechodzą z chwilą jego śmierci na uprawnione do nich osoby, zwane spadkobiercami. Regulacje dotyczące przejścia tych praw i obowiązków zostały zawarte w Księdze czwartej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

W art. 922 § 2 Kodeks cywilny wskazuje prawa i obowiązki, które są wyłączone ze spadku. Są nimi te ściśle dotyczące osoby zmarłego, także prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na określone z góry osoby, niezależnie od tego, czy należą do kręgu spadkobierców. Do długów spadkowych należą koszty pogrzebu, postępowania spadkowego, obowiązki zaspokajania roszczeń z zachowku oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a ta następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercą może zostać osoba z kręgu uprawnionych wskazanych w ustawie lub powołana przez samego spadkodawcę w testamencie. Dziedziczenie na mocy ustawy całego spadku nastąpi wówczas, gdy spadkodawca nie powołał żadnego spadkobiercy w testamencie lub żadna z powołanych przez niego do dziedziczenia osób nie może lub nie chce zostać spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe części spadku ma z kolei miejsce wtedy, gdy tak zdecydował spadkodawca, powołując spadkobiercę tylko do określonej części, a do pozostałej nie, a także gdy powołał w testamencie do całości spadku kilka osób, ale co najmniej jedna z nich, ale nie wszystkie, nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą.

Spadkobiercą może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot wskazany w ustawie lub przez spadkodawcę w testamencie. Przepis artykuł 927 Kodeksu cywilnego wyjaśnia, że spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie dożyła otwarcia spadku, jak i osoba prawna, która w chwili otwarcia spadku nie istnieje. Wyjątkiem jest dziecko, choć nie narodzone, ale już poczęte, pod warunkiem, że urodzi się żywe. Spadkobiercą może również zostać ustanowiona przez spadkodawcę fundacja, pod warunkiem, że zostanie ona wpisana do właściwego rejestru  najpóźniej przed upływem dwóch lat od ogłoszenia testamentu, w którym spadkodawca ją ustanowił.

Spadkobierca może zostać pozbawiony praw do spadku, jeśli zostanie uznany przez sąd za niegodnego spadkobrania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top