Szukaj haseł:

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jednym z typów spółek kapitałowych (tuż obok spółki z o.o.) znajdującą uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2019, poz. 505).

Spółka akcyjna jest zawiązywana przez co  najmniej jedną osobę, jednak zgodnie z art.  301 § 1 KSH, nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces powstania spółki akcyjnej przebiega w następujący sposób:

  • zawiązanie spółki, podpisanie statutu oraz objęcie akcji. Należy odróżnić podpisanie statutu od umowy założycielskiej, która obejmuje statut oraz oświadczenia woli, o których mowa w art. 313 KSH;
  • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy na pokrycie całego kapitału zakładowego (musi on wynosić minimum 100 tys. zł) oraz wniesienie agio;
  • ustanowienie zarządu oraz rady nadzorczej;
  • uzyskanie wpisu do rejestru (niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego);

Utworzenie spółki akcyjnej jest powiązane z zawarciem złożonych umów założycielskich. Te czynności prawne odnoszą się do osób samych założycieli, jeżeli są akcjonariuszami lub osób trzecich – jeżeli mają nimi zostać.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego, siedzibą spółki jest miejscowość, w której znajduje się siedziba zarządu, chyba że statut spółki przewiduje inaczej, wtedy jedynym wymaganiem jest to, aby siedziba znajdowała się na terytorium Polski. Jest to na tyle istotne, że miejsce położenia siedziby spółki decyduje o właściwości sądu. Dopuszczalne jest tworzenie spółki o przedmiocie działalności w każdym celu dozwolonym przez prawo.

Organami spółki akcyjnej są:

  • zarząd;
  • rada nadzorcza;
  • walne zgromadzenie.

Działalność spółki akcyjnej opiera się na obiegu akcji, które są w posiadaniu akcjonariuszy. Akcja to udział kapitałowy, których pokrycie realizuje się w kapitale zakładowym. Do najważniejszych praw akcjonariuszy należy prawo do dywidendy (pobranie zysków jakie przyniosły akcje), prawo poboru akcji, prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i do głosowania w nim, prawo do żądania uchylenia uchwały, prawo do żądania przymusowego wykupu akcji. Za to do obowiązków akcjonariuszy zalicza się m.in. obowiązek pokrycia objętych akcji, oraz inne, wynikające ze statutu spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top