Szukaj haseł:

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – typ spółki prawa handlowego, uregulowany w polskim Kodeksie spółek handlowych (dalej: KSH) z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019, poz. 505). Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność pozostałych wspólników jest ograniczona do wysokości wkładów (komandytariusze).

Zarówno komplementariuszem jak i komandytariuszem mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz handlowe spółki osobowe. Ten rodzaj spółki charakteryzuje się:

  • podmiotowością prawną;
  • występowaniem pod własną firmą;
  • zróżnicowanym systemem odpowiedzialności wspólników;
  • układem praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami;
  • zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego i wpisu do rejestru;
  • występowaniem dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy.

 

Wzajemny układ praw i obowiązków zależy od przyjętego, jednego z trzech dostępnych modeli spółki:

  1. klasyczny – komandytariusz ogranicza się tylko do gwarancji osobistej odpowiedzialności z sumy komandytowej lub jest zobowiązany do wniesienia odpowiedniej wysokości wkładu do spółki. Realizuje swoje ograniczone prawo kontroli z art. 120 KSH oraz wyraża zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, które wynikają z art. 121 § 2 KSH;
  2. pośredni – komandytariusz zyskuje, poprzez dopuszczenie lub udzielenie prokury, możliwości prowadzenia spraw spółki;
  3. dynamiczny – komandytariusz uzyskuje wpływ na funkcjonowanie spółki we wszystkich możliwych sytuacjach, które są zgodne z KSH.

Majątek spółki komandytowej to kompleks majątkowy odrębny od majątków osobistych wspólników. Dlatego wierzyciel osobisty nie może w czasie trwania spółki dokonać zajęcia udziału wspólnika. Wyodrębnienie majątku spółki polega na tym, że wspólnicy nie mogą w czasie trwania spółki rozporządzać jej majątkiem. Zgodnie z art. 3 KSH, istnieje obowiązek określenia wkładów w umowie spółki. Wkład to wartość majątkowa wnoszona do spółki. KSH odróżnia przedmiot wkładu w zależności od statusu wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top