Szukaj haseł:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 zł i charakteryzująca się ponoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu, z wyłączoną odpowiedzialnością majątkiem osobistym wspólników, i ich zobowiązaniem jedynie do świadczeń określonych w umowie. Przepis art. 151 § 2 Kodeksu spółek handlowych zawiera zastrzeżenie, że spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Właśnie w Kodeksie spółek handlowych, czyli ustawie z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, ze zm.), w Dziale I Tytułu III, w art. 151 – 300 zawarto dotyczące spółki z o.o. regulacje.

W umowie spółki jej wspólnicy określają, czy wspólnik może mieć jeden, czy więcej udziałów. Jeśli więcej niż jeden, wtedy wszystkie udziały w kapitale zakładowym są niepodzielne i powinny być równe. Gdy wspólnikowi przysługuje wyłącznie jeden udział, wówczas kapitał zakładowy może dzielić się również na udziały o nierównej wartości. Same udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, która nie może być z kolei niższa niż 50 zł. Przy objęciu udziału powyżej wartości nominalnej, nadwyżkę należy przelać do kapitału zapasowego.

Choć umowa spółki z o.o. powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, możliwe jest jej zawarcie także z wykorzystaniem wzorca umowy – wówczas niezbędne jest wypełnienie udostępnionego w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,  formularza i opatrzenie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Niemniej art. 157 § 1 KSH wskazuje, jakie niezbędne elementy powinna zawierać umowa:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) wysokość kapitału zakładowego;

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółką z o.o. staje się również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zagraniczna spółka z o.o. może tworzyć w Polsce oddziały lub przedstawicielstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top