Szukaj haseł:

Spółka

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860 – 875. Przepisy dotyczące spółek zawarte są również w Kodeksie spółek handlowych.

Zawarcie spółki powinno być potwierdzone na piśmie, a zawierające ją podmioty, nazywane wspólnikami, zobowiązują się do wniesienia wkładów w postaci własności lub innych praw lub świadczonych usług, i podejmowania określonych, wspólnych działań, zmierzających do osiągniecia wspólnego celu gospodarczego. Wniesieniu wkładów do spółki towarzyszy domniemanie, że wkłady te mają jednakową wartość.

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach oraz stratach, ale proporcje te można dowolnie kształtować w umowie spółki, z tym ograniczeniem, że można wyłączyć wspólnika od udziału w stratach, ale nie można wyłączyć jego udziału w zyskach. Wspólnik nie może samodzielnie rozporządzać udziałem w majątku spółki, chyba że spółka jest jednoosobowa.

Nie może również domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, a podziału i wypłaty zysków może żądać dopiero po rozwiązaniu spółki, chyba że okres zawiązania spółki jest długi – wówczas wspólnicy mogą zażądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. W przypadku spółki zawartej na czas nieokreślony, wspólnik może z niej wystąpić poprzez wypowiedzenie udziału, dokonane na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.

Bez zachowania tego terminu wspólnik może wypowiedzieć swój udział, jeśli wystąpią ku temu ważne powody, także w spółce zawartej na czas oznaczony. Z tych samych ważnych powodów każdy ze wspólników może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

Za zobowiązania spółki wszyscy jej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Wierzyciel jednego z nich nie może żądać zaspokojenia swego roszczenia z jego udziału w spółce. Zasadniczo granice umocowania wspólnika do reprezentacji spółki wyznaczają granice jego uprawnień do prowadzenia jej spraw. Rozwiązując spółkę, spłaca się jej długi, po czym można zwrócić wspólnikom ich wkłady. Jeśli w majątku pozostanie nadwyżka – dzieli się ją między wspólników w takim stosunku, w jakim przysługiwał im udział w zyskach.

Zgodnie z art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego:

Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku  takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top