Szukaj haseł:

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowych

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych – to sprawozdanie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym   fundacji i stowarzyszeń (z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, ze zm.]). Zakres informacji, jakie organizacje pozarządowe zobowiązane są zawrzeć w swoich corocznych sprawozdaniach przedstawiających prawdziwy stan aktywów i pasywów oraz sytuację finansową, wskazuje Załącznik nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). Są to:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans, na który składają się:

a) Aktywa:

Aktywa trwałe: I. Wartości niematerialne i prawne; II. Rzeczowe aktywa trwałe; III. Należności długoterminowe; IV. Inwestycje długoterminowe; V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

Aktywa obrotowe: I. Zapasy; II. Należności krótkoterminowe; III. Inwestycje krótkoterminowe; IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

Należne wpłaty na fundusz statutowy;

Aktywa razem.

b) Pasywa:

Fundusz własny: I. Fundusz statutowy; II. Pozostałe fundusze; III. Zysk (strata) z lat ubiegłych; IV. Zysk (strata) netto;

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: I. Rezerwy na zobowiązania; II. Zobowiązania długoterminowe; III. Zobowiązania krótkoterminowe; IV. Rozliczenia międzyokresowe;

Pasywa razem.

Rachunek zysków i strat:

 1. Przychody z działalności statutowej: I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego; II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego; III. Przychody z pozostałej działalności statutowej;
 2. Koszty działalności statutowej: I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego; II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego; III. Koszty pozostałej działalności statutowej;
 3. Zysk (strata) z działalności statutowej;
 4. Przychody z działalności gospodarczej;
 5. Koszty działalności gospodarczej;
 6. Zysk (strata) z działalności gospodarczej;
 7. Koszty ogólnego zarządu;
 8. Zysk (strata) z działalności operacyjnej;
 9. Pozostałe przychody operacyjne;
 10. Pozostałe koszty operacyjne;
 11. Przychody finansowe;
 12. Koszty finansowe;
 13. Zysk (strata) brutto;
 14. Podatek dochodowy;
 15. Zysk (strata) netto.

Informacji dodatkowej, między innymi nt. wszelkich zobowiązań finansowych, strukturze poniesionych kosztów.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top