Szukaj haseł:

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – to sprawozdanie, które na mocy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), zobowiązane są składać jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub jednostki zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, organom administracji rządowej lub samorządowej oraz jednostkom nadzorowanym lub kontrolowanym przez te organy, a w przypadku pozostałych państw Europejskiego Obszaru  Gospodarczego lub państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – organom administracji państwowej, regionalnej lub lokalnej państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jednostkom nadzorowanym lub kontrolowanym przez te organy. Taka spółka zobowiązana jest do sporządzenia na dzustawa ień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli jest:

1) jednostką:

a) organizacyjną działającą na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów lub/i

b) zamierzającą ubiegać się albo ubiegającą się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów wskazanych w p. 1, lub o wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub/i

c) alternatywną spółką inwestycyjną, w tym uprawnioną do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF” lub/i

d) emitentem papierów wartościowych dopuszczonych, emitentem zamierzającym ubiegać się lub ubiegającym się o dopuszczenie ich do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG lub/i

e) emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub/i

f) krajową instytucją płatniczą lub/i

g) instytucją pieniądza elektronicznego

– będącą spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, lub

2) spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, pod warunkiem, że w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:

a) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– oraz jeżeli pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez tę jednostkę stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.

W sprawozdaniu z płatności wykazuje się, w odniesieniu do danego roku obrotowego, następujące informacje:

1) łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego państwa, z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli administracji publicznej;

2) łączną kwotę płatności z podziałem na poszczególne ich tytuły, dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego państwa;

3) w przypadku gdy płatności zostały przypisane przez jednostkę do określonego projektu – łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów wraz z podziałem na tytuły płatności.

Jeśli ww. jednostka jest jednostką dominującą, wówczas sporządza, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, skonsolidowane sprawozdanie z płatności. Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top