Szukaj haseł:

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. 1989, Nr 33, poz. 175, ze zm.). Zgodnie z jej art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1: Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, nawet jeśli którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa definiuje jako sprawy gospodarcze, także sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej za wyrządzone spółce szkody przez osoby uczestniczące przy jej tworzeniu, podwyższaniu kapitału zakładowego, członków zarządu spółki rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów; sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku; sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego; sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór; sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych; sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych; sprawy o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu; oraz inne sprawy, przekazane przez odrębne przepisy (art. 2 ust. 2).

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top