Szukaj haseł:

Środki karne

to wymierzane obok kar środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy w odwecie za popełnienie przez niego czynu zabronionego, wbrew panującym w społeczeństwie zasadom współżycia. Przewidzianymi przez Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.) środkami karnymi są:

1) pozbawienie praw publicznych – orzekane przez sąd w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;

2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu – orzekany gdy sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem,

3) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej – orzekany w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem;

4) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi – orzekany na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego lub w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;

5) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu oraz

6) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

– orzekane w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo zużyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej, jak również w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;

7) zakaz wstępu na imprezę masową – orzekany gdy przestępstwo zostało popełnione w związku z taką imprezą lub w razie  skazania  za występek  o charakterze  chuligańskim,  a udział  sprawcy  w imprezach  masowych zagraża dobrom chronionym prawem;

8) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych – orzekany w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w nich;

9) zakaz prowadzenia pojazdów – orzekany w przypadku skazania za niektóre, wskazane w Kodeksie karnym przestępstwa, np. za niezatrzymanie pojazdu mechanicznego do kontroli lub kierowanie pojazdem mimo cofnięcia uprawnień do kierowania;

9) świadczenie pieniężne – stosowane m.in. przy odstąpieniu od wymierzenia kary i orzekane na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, maksymalnie do kwoty 60 000 zł;

10) podanie wyroku do publicznej wiadomości – orzekane, gdy sąd uzna to za celowe, w szczególności  ze  względu  na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top