Szukaj haseł:

Środki przymusu bezpośredniego

To środki przyznane, określonym w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariuszom i pracownikom, których zastosowanie, stanowiące ingerencję w zakres swobód obywatelskich i praw człowieka, usprawiedliwione jest koniecznością ochrony wyższego dobra, jak porządku prawnego, i doprowadzenia do wyegzekwowania przez tych funkcjonariuszy lub pracowników określonego prawem obowiązku, do którego egzekucji są uprawnieni, poprzez zastosowanie lub groźbę zastosowania tych środków w celu jego wyegzekwowania.

Zgodnie z art. 11 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, środki te można zastosować w przypadku konieczności:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

12) pokonania biernego oporu;

13) pokonania czynnego oporu;

14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Środkami przymusu bezpośredniego są: siła fizyczna, kajdanki, kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający, siatka obezwładniająca, kask zabezpieczający, pałka służbowa, wodne środki obezwładniające, pies służbowy, koń służbowy, pociski niepenetracyjne, chemiczne środki obezwładniające, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, cela zabezpieczająca, izba izolacyjna, pokój izolacyjny, kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych, pojazdy służbowe, środki  przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe, środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających. Część z tych środków może być zastosowana również wobec zwierzęcia którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby. Środki te można zastosować także prewencyjnie, w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolności, a także w celu zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób. Uprawnienie do prewencyjnego użycia środków przymusu bezpośredniego nie przysługuje pracownikom ochrony oraz członkom służby porządkowej.

Podmiotami uprawnionymi do użycia środków przymusu bezpośredniego są:

  1.  funkcjonariusze: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, straży ochrony kolei, Straży Parku,
  2.  funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
  3. żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych,
  4.  strażnicy straży gminnych (miejskich), Straży Leśnej oraz Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej,
  5. pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub  broni  palnej  na  podstawie  przepisów  ustawy z dnia 22 sierpnia o ochronie osób imienia,
  6.  inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
  7.  członkowie służby porządkowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
  8.  pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top